EU-vaalit 2019

Riku Eskelinen
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 21
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen innokas liikkumaan luonnossa. Tykkään erityisesti luontovalokuvauksesta ja sienestämisestä. Marjojakin poimin mielellään. Nuorempana tuli kalastettua paljonkin, mutta vanhemmiten harrastus on jäänyt. Toivon erityisesti pystyväni välittämään rakkauteni luonnossa liikkumiseen lapsilleni.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Edistän erityisesti suurpetokantojen elinvoimaisuutta turvaamalla niiden elinympäristöjä ja ajamalla vastuullisen metsästyksen asiaa.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Olen ollut viimeiset 10 vuotta työssä, jossa tärkeimpänä työtehtävänäni on ollut luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Pyrkisin europarlamentissa turvaamaan esimerkiksi riittävän rahoituksen vesistöjen kunnostukseen liittyen sekä varmistamaan vesipuitedirektiivin toteuttamisen niin, että Suomi ja muut jäsenvaltiot todella saavat kaikki vesistönsä hyvään tilaan mahdollisimman pian. Haluaisin laajentaa EU:n ympäristönsuojelurahoitusta niin, että Natura-alueille tarkoitetun LIFE-rahoituksen rinnalle saataisiin enemmän myös Naturan ulkopuolisilla alueilla tehtäviä vesistö- ja suoennallistushankkeita. Ojitettujen soiden ennallistamisella olisi merkittävä vaikutus esimerkiksi metsäkanalintuihin ja lakkasatoihin.
Kotisivulinkki: https://rikueskelinen.net/
Elsi Katainen
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 26
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Luonto ja metsät ovat minulle henkireikä. Kosketus siihen on aina ollut hyvin luontevaa työssä omalla maatilalla ja metsissä. Pidän myös erityisesti sienestämisestä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Haluan jatkaa työtä EU:n petopolitiikan uudistamiseksi, sillä muutoksille on tarve nyt. Suomessa ja kaikkialla Euroopassa petokannat on kasvussa, susi erityisesti, mutta EU:n komissio on ollut hidas ja haluton muuttamaan lajien suojelustatuksia. Tähän on saatava muutos ensi kaudella. Susi ja muut pedot kuuluvat luontoomme, mutta eivät ihmisten takapihoille. Suomessa kantoja osataan hoitaa kestävästi ja vastuullisesti, eikä pelkoa kantojen romahtamisesta ole. Olen viime kaudella europarlamentissa ollut mukana luomassa painetta EU-komission suuntaan laatimalla kannanottoa aiheesta ja järjestämällä yhdessä kahdeksan muun maan edustajan kanssa keskustelutilaisuuden, jossa kerroimme komissiolle kunkin jäsenmaan haasteista viime aikaisten petovahinkojen kanssa.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suomalainen metsästys ja eränkäynti on vastuullista, ja haluan että tämä saa EU-pöydissä arvoisensa kohtelun. Huomiota pitää kiinnittää petopolitiikan lisäksi EU:n mahdollisesti uusiin vaatimuksiin lyijyn käyttökiellosta metsästyksessä kosteikkoisilla alueilla, sillä Suomen pinta-alasta valtaosa makaa turvemaalla. Luonnon monimuotoisuutta ja metsiä koskevat EU-strategiat ovat myös pian vanhentumassa ja niiden päivittäminen on edessä. Näissä keskusteluissa haluan olla myös vahvasti mukana ensi vuonna kestävän metsien hoidon ja metsästyskulttuurin puolustajana.
Kotisivulinkki: https://elsikatainen.fi/
Olli-Pekka Nyberg
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 32
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen ollut Reserviläisliiton toiminnanjohtajana vuodesta 1998 ja tehnyt paljon yhteistyötä myös metsästäjiä edustavien järjestöjen kautta lähinnä ampumatoimintaan liittyen.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suurpetoja tulee voida metsästää nykyistä laajemmin sekä kannanhoidollisista että ihmisten turvallisuuteen liittyvistä syistä. Suurpedot kuuluvat suomalaiseen luontoon mutteivat ihmisten kotipihoille. Elämisen ja liikkumisen pitää olla turvallista eri puolilla maata.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kuten yllä. Metsästys ja luonnon monimuotoisuus eivät ole toistensa kanssa ristiriidassa olevia asioita vaan parhaimmillaan tukevat toisiaan.
Kotisivulinkki: https://www.ollinyberg.com
Pekkarinen Mauri
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 33
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Luontoharrastuksen tärkein muoto on lenkkeily. Juoksen ja kävelen paljon metsissä. Oittilan kotini läheltä kulkee jylhiin Oittilan metsiin luontopolku, jonka varrelta seuraan aktiivisesti vuoden kulkua.
Metsästyksessä mukana satunnaisessa tuttavaseurueissa.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suden kannanhoidollinen metsästys perusteltua. Pitäisi kannan ihmisarkana.
Muuttolintojen osalta pitäisi pystyä pitämään paikallisesdsa päätösvallassa Seuraavan Euroopajn parlamentin tulisi voida edistää joustavuutta esim. Runsastuneiden hanhikantojen hoidossa. Lisäksi tulisi kunnioittaa alueellisia ja paikallisia metsästysmuotoja lintudirektiisvin mukaisessa päätöksenteossa.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Synergia kestävän metsästyksen ja paikallisen perinteen ja tapojen välillä sekä metsästäjien kannustaminen kantojen hoitoon ovat tärkeitä asioita.
Anna Sirkiä
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 38
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen aina pitänyt luonnossa liikkumisesta ja lapsesta asti kulkenut metsässä. Suvullani ei ole omia maita, joten en ole metsästänyt lapsesta asti. Nyt aikuisiällä olen havahtunut siihen, että metsästysseuramme harmaantuvat ja erityisesti kaupungissa asuvilla lapsilla luontosuhde heikentyy. Olen päättänyt itse aloittaa metsästyksen, jotta voin siirtää taidon tuleville polville. Olen opetellut aseen käyttöä isoisän ja isoisoisän haulikoilla. He olivat kovia metsämiehiä. Tuntuu hyvältä jatkaa tätä sukupolvien ketjua.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suurpetopolitiikka, kuten muutenkin riistapolitiikka olisi saatava kansallisiin käsiin. Luontodirektiivistä pitää saada joustavampi. Susi pitää saada luontodirektiivin liitteeseen V ja esitykset siirtymisestä karhun osalta vahinkoperusteiseen pyyntiin pitää torjua. Kannanhoidollinen metsästys on hyvä tapa hoitaa suurpetokantoja ja suden kohdalla on puututtava erityisesti pihavierailuihin. Pitkän tähtäimen tavoitteena ahman pyynti erityisesti poronhoitoalueella pitää mahdollistaa. Olen myös valmis edistämään karhun kevätmetsästystä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Luontodirektiivistä ja lintudirektiivistä pitää tehdä joustavammat ja meidän tulee voida kansallisesti reagoida riistakantojen muutoksiin. Esimerkiksi valkoposkihanhen, merimetson ja joutsenen metsästys pitäisi sallia, sillä lajit eivät ole uhanalaisia, päin vastoin. Harmaahylkeen kannan kasvuun on puututtava tehokkaammin ja löydettävä Suomeen erityisratkaisu, jolla turvataan toisaalta kalastajien elinkeino, toisaalta Perämeren muikkukanta. Tiukennukset luontodirektiivin ohjeasiakirjaan on torjuttava. Asedirektiiviä ei myöskään saa tiukentaa.
Kotisivulinkki: https://annasirkia.com/
Mirja Vehkaperä
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Keskusta
Ehdokasnumero: 39
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen syntynyt kalastajaperheeseen ja meri on aina ollut läheisesti mukana elämässäni. Sen rannalla ulkoilen, talvella hiihdän jäällä, ja kesäisin purjehdin sen laineilla. Luonnon läheisyys on aina ollut minulle tärkeää, ja hiihdän ja lenkkeilen maastossa usein. Syksyisin marjastan, mikä muistuttaakin aina kuinka tärkeät meidän jokamiehenoikeudet ovat. Ulkoilu luonnossa pitää mielen ja kropan kunnossa.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Jatkaisin jo alkanutta vaikuttamistyötä kansallisen ja paikallisen harkinnan vahvistamisessa suurpetopolitiikassa. Nykyiseen kannanhoidolliseen poikkeuslupamenettelyyn ei pitäisi tulla tiukennuksia. Päinvastoin, susi, ilves ja karhu pitäisi siirtää kevyemmän suojelun piiriin. Paikallisten ihmisten äänellä ja todellisella petojen kannanmäärällä pitäisi olla vaikuttavuutta petopolitiikkaan.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
EU-tasolla pitäisi tarkastella mm. muuttavien lajien suojelukysymyksiä kattavasti, niin että kaikki olisivat vastuussa niistä. Suomihan on monien vesilintujen pesintäalue, mutta kantojen kokoon vaikuttaa metsästys myös muulla kuin Suomessa.
Monimuotoisuus Euroopan metsissä on komission joulukuussa julkaiseman raportin mukaan vähentynyt, ja sen ylläpitämiseen pitäisi kohdistaa myös EU-varoja. Monimuotoisuuden vähentyminenhän uhkaa myös monien riistaeläinten kantojen kestävyyttä.
Eija-Riitta Korhola
Puolue tai valitsijayhdistys: Kansallinen Kokoomus
Ehdokasnumero: 48
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen metsätilallinen ja maillani metsästetään hirveä ja peuraa, joita on melkoisesti. Siksi suoritin itsekin metsästyskortin.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Lisäisin ehdottomasti kannanhoidon kansallista päätäntävaltaa. Tarvitaan hyvää tasapainoa, eri alueilla on eri tarpeet, ja niistä ei voi päättää Brysselissä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä: Kansallisen päätäntävallan turvaaminen on olennaisen tärkeää.
Kotisivulinkki: http://www.korhola.com/
Piia Kurki
Puolue tai valitsijayhdistys: Kansallinen Kokoomus
Ehdokasnumero: 49
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen Pohjois-Suomessa syntynyt metsämiehen tytär. Perheessäni ja suvussani on aina harrastettu metsästystä. Itse en metsästä, mutta nautin kyllä muuten luonnossa liikkumisesta ja otankin poliitikkona usein kantaa mm. metsänhoitoon liittyviin asioihin.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Minusta suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeä asia, ja mahdollisuus siihen tulee säilyttää. Muutenkin näissä asioissa päätäntävaltaa ei pidä antaa liiaksi EU-tasolle, vaan jäsenvaltioiden tulisi itse saada päättää asioista.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Aselupiin liittyvät asiat ovat tällä hetkellä Suomessa tiukalla tasolla, en missään nimessä kannata niiden lisäsääntelyä tai asedirektiivejä, jotka haittaisivat metsästys- tai aseharrastusta tai reserviläistoimintaa. Näistä kaikista asioista haluaisin päättää Suomen tasolla, en EU:ssa. EU:n tai Suomen ei myöskään pidä asettaa esimerkiksi metsien hakkuurajoitteita.
Kotisivulinkki: https://www.piiakurki.fi/
Heikki Niemeläinen
Puolue tai valitsijayhdistys: Kansallinen Kokoomus
Ehdokasnumero: 50
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Luonnon suurkuluttaja patikointimielessä, kalastus myös, en metsästä juurikaan. Latvalinnustaminen kiinnostaisi
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Päätös tulee jalkauttaa niin lähelle asukkaita kuin mahdollista koskien kantojen suuruutta tietyn minimitason jälkeen. Suomessa harkittava taso voisi olla maakunta.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Väljien minimitasoja koskevien direktiivien sisällä maakuntatason harkintaa koskien monimuotoisuuteen liittyvien näkökohtien punnintaa ja myös ristiriitojen sovittamista. Esimerkkinä karhujen määrä poronhoitoalueella tulisi ratkaista enemmän paikallistasolla ottaen huomioon minimitasojen säilyminen, matkailuelinkeinon tarpeet ja porotalouden vahingot.
Kimmo Sasi
Puolue tai valitsijayhdistys: Kansallinen Kokoomus
Ehdokasnumero: 56
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen kiinnostunut metsänhoidosta. Suhtaudun myönteisesti metsästykseen, mutta en itse metsästä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä: Jos laji on elinvoimainen, metsästys pitää sallia.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä: Kansallista päätäntävaltaa pitää vahvistaa.
Kotisivulinkki: https://www.kimmosasi.fi/
Sari Essayah
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 67
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen luontoliikkuja, marjastaja ja sienestäjä. nautin myös vaeltamisesta ja nokipannukahveista.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Tuen näkemystä siitä, että kannanhoidollinen metsästysmahdollisuus säilytetään EU:n lainsäädännössä ja myös sitä, että ilveksen, karhun ja suden siirtäminen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V tapahtuu. Tällä hetkellä vain poronhoitoalueen susiin sovelletaan liitettä 5. Näin ollen häirikkösusien kannanrajoittamisen lupaprosessi on huomattavasti raskaampi poronhoitoalueen ulkopuolella. Vertailuna tässä Viro, jossa susi on liitteessä 5.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Haluan edistää hyvää maatalouspolitiikka ja metsätalouden pysymistä kansallisessa päätösvallassa, ja parhaita käytäntöjä kuten suomalaisia joka miehen oikeuksia markkinoimalla myös muuallekin. Samoin aselakien pitää pysyä tolkullisena huomioiden vastuullinen metsästysharrastus, sama koskee kalastusta eli tasapaino ammatti- ja harrastajakalastajien kesken.
Kotisivulinkki: https://www.essayah.fi/
Peter Östman
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Kristillisdemokraatit
Ehdokasnumero: 82
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi: Sorsan-, jäniksen-, ja ketunmetsästys
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Olen itse metsästäjä ja olen toiminut eduskunnan eräkerhon jäsenenä pitkään. Viime eduskuntakaudella olin eduskunnan maa-ja metsätalousvaliokunnan jäsen. Sen kautta olen myös oppinut arvostamaan Metsästäjäliiton tavoitteita ja asiantuntemusta mitä tulee metsästykseen ja eläinten kannanhoitoon. Siksi on helppo situotua 100% metsästäjäliiton tavoitteisiin.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Haluaisin elvyttää taantuneiden vesilintulajien populaatiot pitämällä huolen siitä että toimiin varattaisiin nykyistä enemmän julkisia varoja.
EU on kiristämässä luonto- ja lintudirektiivin tulkintaohjetta. Tämän suuntainen kehitys on erittäin haitallinen, erityisesti suurpetojen kestävän kannanhoidon ja sen hyväksyttävyyden kannalta. Lajeja pitää jatkossa pystyä tarvittaessa siirtämään aiempaa joustavammin direktiivin liitteestä toiseen.
Kotisivulinkki: http://www.peterostman.fi
Niko Eskelinen
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokasnumero: 84
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
En ole itse koskaan metsästänyt mutta monet ystäväni metsastää. Pidän metsästystä harrastuksena joka samalla ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja ympäristöä. Olen itse luontoihminen ja kuljen maastossa paljon. Olen sotilaskoulutukselta sissi joten aseet ja niiden käsittely on minulle hyvin tuttua. Pohdiskelin blogissani miten aseisiin liittyvät harrastukset ovat olleet erikoisten asenteiden ja lakia kohteena. https://nikoeskelinen.fi/aseharrastajat-ideologian-uhreina/
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kannanhoito tulee olla kansallisella tasolla päätettävissä. Kannanhoitoa tulee tehdä niin, että se tukee lajien menestymistä mutta kannat ei saa riistäytyä käsistä suojelullisista syistä. Kantoja tulee seurata ja tarkkailla kansallisella tasolla ja tehdä päätöksiä niin, että sihen osallistuu riittävästi eri näkökantoja omaavia henkilöitä tai tahoja.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Etsin rahoitusta ja hankkeita jotka tukevat luontomatkailua ja tekevät Suomea tunnetuksi puhtaasta luonnosta, sekä hyvistä palveluista matkailun suhteen. Elämyksiä. Otan selville miten kantojen hoitoa tulisi Suomessa kehittää ja edistän päätäntää kansalliselle tasolle.
Miapetra Kumpula-Natri
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokasnumero: 90
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Vaeltaminen, vuoden kohokohta Lapissa koko perheen voimin, lapset 10 ja 12, koira 2v.
Myös veneilyä Vaasan saaristossa.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Susi ei kuulu liian lähelle ihmisasutusta, kannanhoidollinen metsästys on hyvästä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Valtion metsien luontotoimintaa tulee kannustaa ja tukea. Eri metsätyyppien suojelu ansaitsee tuen,
Kotisivulinkki: https://www.miapetra.fi
Severi Virolainen
Puolue tai valitsijayhdistys: Liberaalipuolue
Ehdokasnumero: 108
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Eräretkeily vaatii paljon aikaa ja se on tulevaisuuden listalla – "sitten eläkkeellä". Tällä hetkellä se on pienimuotoista pyöräilyä, lenkkeilyä, melontaa luonnossa. Myös moottoripyöräilyä, mutta lähinnä Kaakkois-Aasian kärrypoluilla (Burma, Laos, Kambodza)
En ole koskaan metsästänyt, mutta se kiinnostaisi minua. Toteutuu varmasti tilaisuuden tullen.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
En tunne luontodirektiivin sisältöä. Otan selvää jos asia tulee ajankohtaiseksi.
Luonto on minulle tärkeä ja elinvoimaiset ja monipuoliset lajien kannat.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kaikkia mahdollisia. Olemme tilanteessa, jossa luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tulisi laittaa osana ilmastonmuutoksen pysäyttämistä kaiken edelle.
Kotisivulinkki: http://severi.mad.fi
Kari Aaltonen
Puolue tai valitsijayhdistys: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 135
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen innokas kalastaja ja koitan aina, kun suinkin joudan kiireiltäni mennä järvelle. Luonnossa liikun myös paljon ja tulee yövyttyäkin melko paljon, niin teltalla kuin myös laavuilla. Metsästyksen pariin en ole koskaan lähtenyt, liekö taustalla kaupunkilaistausta, vaikka maalla olenkin asunut kohta 30 vuotta. Itsellä on lähimpään metsään matkaa omalta pihalta vain yksi tien ylitys eli vajaa 10 metriä. Nyt olen harkinnut pitkään hiukan pidempää eräretkeä ensi syksyyn Lappiin kalastuksen ja patikoinnin merkeissä. Mutta nyt kesä kuluu tehokkaasti kalareissujen parissa. Sen verran on kosketuspintaa kuitenkin metsästykseen, että pakastimessa löytyy aina riistaa, maalla kun asun ja tunnen useita metsästyksen harrastajia.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Toisin esille näiden suurpetojen tunnettavuutta, niiden ympärille voisi rakentaa esim. "petoretkiä" niiden asuinalueille. Euroopassa asuu kuitenkin miljoonia ihmisiä jotka eivät ehkä koskaan ole nähneet toripulua ihmeellisempää otusta. Kyllä, karhun ja suden siirtäminen v-liitteeseen on /olisi hyvä asia.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Luonnonsuojelualueiden mahdollinen lisääminen jotta eläimillä ja kasveilla on mahdollista olla niiden luontaisilla asuinaueillaan edelleen myös tulevaisuudessa. Emme voi sumeilematta kaikkia metsiämme keittää selluksi vaikka sillä onkin työtäkin lisäävä vaikutus. Järki edella pitää mennä, ei saa ajatella luonnonkustannuksella lompakkoa. Meillä Suomessa on vielä asiat suht mallillaan, ei pilata sitä.
Kari Kulmala
Puolue tai valitsijayhdistys: Sininen tulevaisuus
Ehdokasnumero: 141
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Minä olen metsästänyt vuodesta 1980 lähtien, eli heti kun täytin 15-vuotta ja sain hankittua oman metsästysaseen. Olen metsästänyt kaikenlaista riistaa ja ollut vuosittain myös hirvi-, suurpetojahdissa. Elän maaseudulla, missä minulla on mahdollisuus lähteä metsälle heti kotiovelta. Pidän jokamiehenoikeuksia jatkossakin erittäin tärkeänä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Euroopan komissio on laatinut esitysluonnokset luontodirektiivissä tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevän ohjeasiakirjan päivittämiseksi. Komissio esittää rajoituksia tiukasti suojeltujen suurpetojen suden, ilveksen, karhun ja ahman metsästykseen. Mielestäni tämä ei ole tarpeellista.

Soveltamisohje lopettaa pahimmillaan karhun ja ilveksen metsästyksen kokonaan Suomessa; vain haittaa aiheuttavien yksilöiden poistaminen sallittaisiin. Voiko jatkossa poistaa suurpedon, kun se käy pihassa säännöllisesti, vai pitääkö sen tehdä ensin myös vahinkoa? Ennalta estäminen on aina halvempaa, niin kuin poliisitoimessa ja terveydenhuollossa.

Suurpetokantojen sääntely tulee olla aina kansallinen asia niin Espanjassa, Virossa kuin Suomessakin. Meillä on paras tietämys omista eläinlajeistamme ja ongelmistamme. Osaamme itse säädellä suurpetokantaamme, mikäli meille vain annetaan siihen mahdollisuus.

Suurpetojen metsästys on meillä jo nyt eettisellä pohjalla. Vain muutama hienosäätö eli lakimuutos tarvitaan. On hyvä myös kysyä, onko tämä esitys kaikilta osin Euroopan oikeuskäytännön mukainen. Komission esitykseen tulee reagoida ja vaikuttaa juuri nyt. Ensi vuonna se voi olla jo liian myöhäistä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Nuorten mahdollisuutta metsästää tulee helpottaa. Suurpetoasiat kuuluvat kansallisesti päätettäviksi. Asedirektiivi tulee olla kansallisesti päätettävä, kuten myös hylje-, merimetso-, valkoposki- ja suurpetokannat.
Kotisivulinkki: http://www.karikulmala.fi/
Laura Huhtasaari
Puolue tai valitsijayhdistys: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 146
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen aina viihtynyt luonnossa. Juoksu ja kävely on parasta metsäpolulla. Haaveilen metsästyskortista, mutta vielä ei ole ollut aikaa toteuttaa kyseistä haavetta.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Metsästäjäliiton tavoitteet ovat kestäviä, ajaisin niitä. Kannanhoidon kansallista päätäntävaltaa tulee lisätä, koska suomalaiset tietävät omat asiansa parhaiten.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Lajien tasapaino on tärkeää luonnossa, ja sitä pidetään yllä esimerkiksi järkevällä kannanhoidolla.
Arto Luukkanen
Puolue tai valitsijayhdistys: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 150
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen harrastanut hirvenmetsästystä useita vuosia. Tosin työn takia on tullut myös välivuosia. Metsästys on luonnollinen osa suomalaista elämäntapaa ja metsään mennään sillä mielellä, että se mitä se antaa - siitä ollaan kiitollisia.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suden kannan hoitaminen on ehdottomasti oltava Suomen oman lainsäädännön piirissä. Samoin karhun. Siitä kokemuksesta mikä minulla on niin voin todeta, että molemmat ovat yleistyneet niin paljon, että kantaa voidaan radikaalisti vähentää. Esimerkkinä Karstulassa tapahtunut karhun herääminen talviunilta ilvesmetsästyksen yhteydessä. Kansallinen päätösvalta on prioriteetti.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Haluaisin "normalisoida" metsästystä nuorten parissa niin, että siitä tulisi osa opetusohjelmaa. Samoin aselainsäädännön "kiusaavat" uudet säädökset on purettava. Etelä-Suomeen on myös saatava ampumaratoja pitkäpiippuisille aseille enemmän - turvallinen metsästys edellyttää harjoittelua.
Karri Ollila
Puolue tai valitsijayhdistys: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 152
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen ollut Juornaankylän metsästysseuran jäsen yli 10 vuotta. Johtokunnassa olin pari vuotta.
Hirvieläinjahdtiin olen osallistunut silloin kun olen kerennyt. Riistanhoidollisisiin töihin olen osallistunut ja pelloille olen kylvänyt riistalaitumia. Metsissäni on jnuolukiviä ja ruokintapaikkoja.
Kaikki metsämaani on vuokrattuina paikallisille metsässtyseuroille 5 eri kunnan alueella. (Toivakka, Sysmä, Askola, Sipoo ja Porvoo).
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Petoasiat, kuten kaikki metsästysasiat on palautettava kansalliseen päätöksentekoon ja edelleen paikalliseksi.
Kunnes kansallistaminen on saavutettu tulee kannanhoidollisen metsästyksen sekä ihmiseen tottuneiden ja asuinalueille pyrkivien petojen metsästys sallia.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Metsästys- ja aselakien palauttaminen kansalliseen päätöksentekoon. EU:lla on tehtävänsä vapaakaupan ja vapauksien edistäjänä. En halua EU:ta , joka ottaa tehtäväkseen vapauksien rajoittamisen.
Merimetsoje, valkoposkihanhien ja suurpetojen metsästyksessä päätös on oltava paikallistasolla. Metsäpeurakannan uhanalaisuus voisi olla väliaikaisena perusteena petokannan kertaluonteiseen alentamiseen. Perussuomalaiset vastutstavat liittovaltiokehitystä.
Kotisivulinkki: https://www.karriollila.fi/
Matti Viren
Puolue tai valitsijayhdistys: Perussuomalaiset
Ehdokasnumero: 162
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
On jäänyt vähän pienimuotoiseksi... Lapissa on toki tullut samoiltua muutamaan otteeseen. Metsää Ikaalisissa ja Kemijärvellä. Pari pyssyä on, mutta kohteet ovat olleet aika vaatimattomia.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Olennaista on huolehtia siitä, että Suomen erikoispiirteet huomioidaan. Olennaista on myös huolehtia, että petokantojen suhteen on järkeenkäypä tasapaino.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suhtaudun hyvin ynseästi pyrkimyksiin rajoittaa metsästystä. Samoin suhtaudun torjuvasti aselakien kiristysyrityksiin.
Janne Ahonen
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 211
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi: Olen metsänomistaja. En itse metsästä, mutta suosin metsästystä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Neuvotteluissa pyrkisi tuomaan esiin jäsenvaltioiden erilaiset olosuhteet ja tilanteet eläinkantojen kehityksessä ja pyrkisi ratkaisuun, jossa jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus joustavasti päättää kantojen rajoitustoimista.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Europarlamentti voisi laatia aiheesta metsästys- ja luontopolitiikan, jossa kuitenkin jäsenvaltioilla säilyisi oikeus itse säädellä tavoitteita ja toimenpiteitä
Kotisivulinkki: https://janneahonen.eu/
Peter Fryckman
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 213
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Neljänkymmenen vuoden kestänyt
Metsästysinnostus jatkuu Afrikassa
Vuosittain .
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
En hyväksy EU puuttumista suurpetoihin
Liittyviin tavoitteisiin.
Jokainen itsenäinen jäsenvaltio tuntee parhaiten omat mahdollisuutensa
Ja tarpeensa suurpetojen kantojen säilymiseen ja sääntelyyn.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Jokainen jäsenmaa hoitakoon omat
Metsästys ja luontaisista parhaaksi katsomallaan tavalla.
Pitäisin huolen siitä ettei EU määräisi
Eikä puuttuisi meille kuuluviin asioihin.
Martti Issakainen
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 215
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
koranHarraatin metsästystä lukioa-ja opiskeluaikoina. Hyvän Tessu-koirani kanssa monta metsoa ja teertä päätyi lautaselle. Metsästys jäi Hesaan muuton ja sittemmin ulkomaan keikkojen vuoksi. Tässä elämän vaiheessa räittää .luonnossa liikkuminen ja marjastus. Sienetkin kiinnostavat.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kannatan kansallisen päätäntävallan lisäämistä. Sillloin voimme ottaa paremmin huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet. Takaisi onnitusneimmat päätökset.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Turvallisia luontopolkuja pitää saada lisä., sillä luonnossa liikkuminen on tutkimuksin todettu tehokkaimmaksi tavaksi vanhenemisen / dementoitumisen hidastajaksi, Aivot saavat monipuolisimman stimulaation.
Haitallisten ja liian suurten petoeläinkantojen kurissa pitämiseksi, lupamenetely oltava oikeassa suhteessa petoeläin kantoihin.
Riistalintujen ja- eläinten metsästystä pitää harjoittaa kestävästi.
Hirvilupia pitää lisätä metsä-ja liikennetuhojen pienentämiseksi. Voidaan ottaa osittaa esim. Ruotista vaikkpa hirvieläinten suhteen.
Otsikon asioissa päätösvalta pidettävä kansalliisena.
Satu Jaatinen
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 216
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Metsässä olen kulkenut lähes joka päivä ihan pienestä lähtien. Asun metsien keskellä ja järven rannalla Asikkalassa. Lontoossakin jossa asuin 27vuotta, valitsin paikkani niin että metsä oli ihan vieressä. Suomen saarimökillä Saimaalla ja myöhemmin Asikkalan Vesijärvellä tuli käytyä Lontoosta kerran kuukaudessa. En itse metsästä mutta arvostan metsästäjäsukulaisiani joilta saa riistaruokaa joka niin paljon ravitsevampaa ja terveellisempää kuin liikkumatta kemikaaleilla syötettyjen eläinten tai tarhattujen kalojen liha. Näen heistä kuinka heidän kykynsä aistia ympäristöä ja olla tietoisempi on harrastuksen myötä suurempi kuin keskivertomeikäläisellä. Ovat luonnon kanssa tasapainossa. Kunnioittavat luontoa. Olen luonnon moniarvoisuuden puolustaja. Ihmisen ja luonnon tasapainon säilyttämisen puolustaja. Maaseudun puolustaja. En pidä arvossa metsästäjiä jotka eivät kunnioita yhteisesti sovittuja sääntöjä, jotka ryöstömetsästävät tai kalastavat muilta, ja aiheuttavat luonnon ja ihmisen epätasapainoa. En ole palkintometsästyksen kannattaja.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Luonnon ja ihmisen tasapainoa. Että metsästys tapahtuu niiden metsästäjien taholta joilla kokemusta ja jotka kunnioittavat lakeja ja säännöksiä ja ihanteellisesti vielä niiden taholta jotka hoitavat maita ympärillä niin että luonnon monimuotoisuus ja tasapaino säilyy. En kannata palkintometsästystä jolloin esimerkiksi Kiinalaiset tulevat tänne ja maksavat mahdollisuudesta kaataa tai kaatavat ja kalastavat luvitta niin paljon enemmän että Suomen metsästäjille jää vain rippeet tai luonnon tasapaino järkkyy. Samalla tavoin kannatan vaihtovuoroisuutta kun Eurooppalaiset metsästävät ulkomailla.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Avohakkuut muussa kuin metsänhoidollissa tapauksissa (esim liian vanha tai tiheä metsä) tulisi korvata tavalla josta olisi metsien monimuotoisuuden säilymisen lisäksi taloudellisesta hyötyä metsänkasvattajille pitkällä aikatähtäimellä. Järvien puhtaus tulee taata kalastuksen ja luonnon tasapainon säilyttämiseksi. Uskon että metsästäjien ja metsien ja järvien edut ovat täysin yhteneväiset.
Kotisivulinkki: https://satujaatinen.fi/
Tuija Järvinen
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 217
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Harrastan luontoa. Mökkeilyä, ulkoilua ja marjastusta. Luonto on minulle elintärkeä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kansallista päätöksentekoa pitää lisätä, jotta suurpetokannat eivät lisäänny liikaa.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Kannanhoidollinen metsästys on säilytettävä, koska ihmisten on saatava asua ja elää turvallisesti syrjäisemmilläkin asuinalueilla. Vanhoja metsiä tulee myös suojella ja säästää, eläinten monimuotoisuuden säilyttämiseksi esim.erilaiset lintukannat.
Tiina Keskimäki
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 220
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi: Mökkeilen ja liikun paljon luonnossa.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä: Jäsenvaltiokohtainen itsemääräämisoikeus on tärkeä. Kansallinen intressi ensin.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä: Aselait on säilytettävä kansallisessa päätöksenteossa. Tukea riistapelloille.
Kotisivulinkki: http://www.tiinatiikeri.fi/
Liisa Mariapori
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 221
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Marjastus ja sienestýs, luonnossa samoilu , kalastus, veneily ja miehen ja saksanseisojan kanssa välillä lintumetsällä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Karhut, ilvekset ja sudet ovat huolestuttavasti lisääntyneet, joten suurpetojen hyväksyttävyys paikallisten asukkaiden keskuudessa on kasvanut ja aivan liikaa tulee esim. karhuhavaintoja esiin pelkästään marjamatkoilla. Minä siirtäisin jo lyhyellä aikavälillä ilveksen, karhun ja suden luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, jotta kannanhoidon kansallista päätäntävaltaa voitaisiin lisätä. Nämä pedot haittaavat jo luontomatkailua ja jo ensimmäinen uhri tekee todella pahaa hallaa sekä paikallisille ihmisille että luontomatkailulle.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Minä edistäisin sitä, että Suomen pitää itse saada päättää metsiensä käytöstä samoin kuin omista maataloustuistaan. Lapin luonto ja ilmasto on saatava erityissuojeluun ja poronhoidon edellytykset ja alkuperäiskansojen (saamelaisten) oikeudet on turvattava. EU:n pitää olla edelläkävijä ilmastoasioissa ja luontoa koskevissa asioissa, mutta myös Suomen pitää suojella luontoaan ja ilmastoaan vähentämällä kaikkea polttoa ja lisäämällä luontoa ja ilmastoa säästävän teknologian käyttöä. Metsien avohakkuut on lopetettava ja siirryttävä jatkuvan kasvatuksen metsätalouteen. Sellun ja siitä paperin voi valmistaa myös fotosynteettisillä mikrobeilla. Ulkomaalaisten kaivostoiminta Suomen Lapissa pilaa suuren osan Lapista ja haittaa huomattavasti poronhoitoa, joten minä EU:ssa vaikuttaisin myös siihen, että kaivostoiminta Lapissa lakkautetaan kokonaan tai ainakaan uusia kaivoksia ei enää saa avata. Minä panostaisin luonnon säilyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden korostamiseen.
Jussi Nurmi
Puolue tai valitsijayhdistys: Seitsemän tähden liike
Ehdokasnumero: 223
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Metsästyskortti vuodesta -95 aseita -97 alkaen. Metsästysmaat omassa ja seuran käytössä, (metsätilan omistaja). Yritystoiminta pitää kiireisenä mutta metsällä käynti on hyvä tapa hengähtää. Myös ampumataidon ylläpito on tärkeää ja pyrin mahdollisuuksien mukaan osallistumaan res ammuntoihin.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Erityisesti kannanhoidollisissa asioissa tulee päätäntävalta olla jäsenvaltioilla eli kansallista päätösvaltaa on lisättävä. EU reagoi liian hitaasti kantamuutoksin ja sillä on huomattaviakin haittavaikutuksia.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Asedirektiivit ja niiden kansallistaminen ehkä tärkein tavoite eikä niillä saa vaikeuttaa metsästyksen ja reserviläistoiminnan edellytyksiä vaan kunkin maan tulisi päättää itsenäisesti lupakäytännöistä. Suomessa toiminta on vastuullista eikä aseiden hankkimista ja omistamista tule tehdä liian vaikeaksi. Kuten muissakin asioissa niin kansallista päätösvaltaa saatava myös luontoon liittyvissä asioissa ja Unioni toimikoon lähinnä kauppayhteistyöelimenä.
Christoffer Hällfors
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ehdokasnumero: 256
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen aktiivinen metsästäjä ja metsänomistaja. Olen paikallisen metsästäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja. Olen harrastanut vuodesta 2009 aktiivisesti metsästystä ja syksyn kaikki viikonloput vietän hirvimetsällä. Metsästän eniten hirviä mutta minulla on myös käyttölinjainen cockerspanieli jonka kanssa metsästän kyyhkyjä, metsäkanalintuja sekä jäniksiä. Olen myös metsänomistaja ja pyrin metsäni hoitamaan siten että se olisi riistalle hyvä paikka elää. Olen metsästäjäliiton jäsen.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Minä olen samaa mieltä metsästäjäliiton tavoitteista ja haluan niitä ajaa europarlamentin jäsenenä. Kannanhoidollinen metsästys ja riistanhoito tulee aina lähteä paikallisista lähtökohdista.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Tässä kysymyksessä olen samaa mieltä Euroopan metsästäjien yhteisesen FACE-järjestön tavoitteista ja niitä edistäisin.

EU:n tulee seuraavan CAP-kauden panostavan entistä enemmän luonnon monimuotoisuutta tukeviin toimiin, ja tätä kautta parantamaan esimerkiksi pienriistakantoja, jotka ovat maataloudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi vähentyneet.

Monien suurpetojen kannat ovat nousussa ja tästä syystä joidenkin populaatioiden tila on sellainen, ettei se enää vaatisi luontodirektiivin edellyttämää nykyisenlaista tiukkaa suojelua. Näiden populaatioiden, joissa suotuisa suojekun taso on jo saavutettu, suojelustatusta tulisi voida muuttaa joustavasti. Tällainen joutava menettely sallisi jäsenvaltioille järkevämpää kantojen hoitoa, mikä olisi alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaista.

FACE ja sen jäsenet haluavat varmistaa, että metsästäjät voivat turvallisesti hankkia, pitää hallussaan ja käyttää ampuma-aseita ja patruunoita sekä matkustaa niiden kanssa ilman tarpeetonta byrokratiaa tai perusteettomia kustannuksia tai rajoituksia.

Seuraavan Euroopan parlamentin tulisi edistää joustavuutta runsastuneiden hanhikantojen hoidossa. Lisäksi tulisi kunnioittaa alueellisia ja perinteisiä paikallisia metsästysmuotoja lintudirektiivin mukaisessa päätöksenteossa.
Kotisivulinkki: https://www.toffe.fi
Max Schulman
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ehdokasnumero: 263
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen maanviljelijä ja metsänomistaja. Metsästys on aina kuulunut osaksi elämää. Linnustusta ja pienriistaa. Suurimpia sorkkaelämiä paikallisen metsästysseuran kanssa.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Suurpetojen hallintaa pitää voida kansallisesti hoitaa kestävästi metsästämällä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Edistäisin, että monimuotoisuuteen liittyvät asiat huomioitaisiin yhteisessä maatalouspolitiikassa CAP:ssa. Teen työtä sen eteen, ettei aselupien saaminen mene liian vaikeaksi, kun kyse on metsästyksestä, ja että metsästysaseita voidaan kuljettaa metsästysmatkoilla helposti EU:n sisällä.
Nils Torvalds
Puolue tai valitsijayhdistys: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Ehdokasnumero: 267
Kerro metsästys, luonto- tai eräharrastuksestasi:
Olen aikoinaan suorittanut metsästäjäkortin ja metsästänyt niin metsäkanalintuja kuin sorsaa. Ajan puutteen vuoksi tämä on viime aikoina jäänyt vähemmälle. Luonnossa, saaristossa ja hienoissa metsissämme olen aina tykännyt liikkua ja niin yritän myös tehdä mahdollisemman paljon edelleen. Vaeltaminen kansallispuistoissamme niin eteläisemmässä Suomessa kuin Lapissa on minusta rauhoittavinta mitä voi tehdä.
Mitä suurpetoihin liittyviä tavoitteita tai toimenpiteitä edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Olen jo viime vaalikauden alla tehnyt paljon töitä sen eteen, että Suomen viranomaiset sallisivat suden kannanhoidollisen metsästyksen. Susi ei kuulu tiheään asutuille alueille. Asia ei toki ole vain siitä kiinni, että saisimme siirrettyä nämä kolme lajia luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V, vaikka kylläkin kannatan sitäkin, mutta meidän omat viranomaiset voisivat jo nyt jo tämän direktiivin osittaisen kumoamisen puitteissa sallia kannanhoidollista metsästystä. Päätöstä vain ei ole uskallettu tehdä. Onneksi tähän asiaan saadaan kohta selvyyttä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkopäätöksellä.
Mitä metsästykseen tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita edistäisit europarlamentin jäsenenä:
Luonnon moninaisuus ja osittain myös metsästys on aika tiukasti sidottu yhteen. Mikäli moninaisuutta ei ole ei myöskään ole metsästettäviä lajeja. Tällä hetkellä suurin uhka luonnon moninaisuudelle on ilmastonmuutos ja sitä vastaan voimme taistella eurooppalaisella tasolla, sillä yhdessä saamme enemmän aikaan. Sen kanssa haluaisin jatkaa työtä, jota olen jo melkein seitsemän vuotta tehnyt Euroopan parlamentissa. En myöskään ole byrokratian ystävä, joten en pidä siitä, että suurpetopolitiikka säädetään liian korkealla tasolla ilman että Suomen erityispiirteet otetaan huomioon.